Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst
tussen D. Stelma van de onderneming Demodelbouwloods, hierna te noemen:
“Demodelbouwloods”, en een Wederpartij waarop Demodelbouwloods deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met Demodelbouwloods, voor de uitvoering waarvan door Demodelbouwloods derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers
van Demodelbouwloods en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de
Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft
het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Demodelbouwloods en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de
geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de
geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Demodelbouwloods niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Demodelbouwloods in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen
1 Alle aanbiedingen van Demodelbouwloods zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Demodelbouwloods behoudt zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Wederpartij te herroepen of daarvan af te wijken.
3 Demodelbouwloods kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de
Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.
5 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij
wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse
prijsverhogingen doorvoert
6 Mondelinge toezeggingen verbinden Demodelbouwloods slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien
schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Demodelbouwloods en de Wederpartij komt tot stand wanneer Demodelbouwloods een bestelling of opdracht door middel van een schriftelijke orderbevestiging heeft geaccepteerd.
2. Demodelbouwloods behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
3. Is er voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Demodelbouwloods derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Demodelbouwloods dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Demodelbouwloods heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,
dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
overeenkomst overgaan.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Demodelbouwloods is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Demodelbouwloods ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Demodelbouwloods kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Demodelbouwloods kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Demodelbouwloods gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, welke daardoor direct en indirect zijn ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Demodelbouwloods op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Demodelbouwloods de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Demodelbouwloods op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de Wederpartij een geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert,
dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de
eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan, integraal aan de Wederpartij
in rekening worden gebracht.
6. De weergave van de producten in de online shop van de Demodelbouwloods zijn geen juridisch bindend aanbod. Alle afbeeldingen en gegevens van producten zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Herroeping
1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet
verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de Wederpartij het recht (een deel van)
de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van
reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken
zijn afgeleverd. Indien de Wederpartij na afloop van deze termijn de geleverde
zaken niet aan Demodelbouwloods heeft teruggezonden, is de koop een feit.
2. De Wederpartij is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan
binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij
Demodelbouwloods.
3. De Wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de Wederpartij zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Demodelbouwloods er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de Wederpartij wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de Wederpartij.
5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– diensten waarvan de uitvoering, met toestemming van de Wederpartij, begonnen
is voor de termijn van 14 werkdagen.
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd,
bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
– de levering van catalogi en tijdschriften.

Artikel 6. Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Demodelbouwloods zal de in de geaccepteerde overeenkomst begrepen bestelling tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Wederpartij binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3. Aan de leveringsplicht van de Demodelbouwloods zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Demodelbouwloods geleverde zaken een keer aan de Wederpartij zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 7. Overmacht
1. Demodelbouwloods is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Demodelbouwloods geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Demodelbouwloods niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Demodelbouwloods heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Demodelbouwloods zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Demodelbouwloods kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan een maand, dan is een ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Demodelbouwloods ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Demodelbouwloods gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden bij afname van producten en/of diensten, op
een door Demodelbouwloods aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Demodelbouwloods aangegeven.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan
is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente
verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Demodelbouwloods heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Demodelbouwloods kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Demodelbouwloods kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is. Indien Demodelbouwloods echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Demodelbouwloods in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Demodelbouwloods totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Demodelbouwloods gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Demodelbouwloods geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer
als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem
verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Demodelbouwloods veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij
verplicht om Demodelbouwloods daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek aan Demodelbouwloods ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Demodelbouwloods gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Demodelbouwloods bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Demodelbouwloods zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Demodelbouwloods en door Demodelbouwloods aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Demodelbouwloods zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10. Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Demodelbouwloods te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Demodelbouwloods kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. Indien de door Demodelbouwloods verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2
maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of
partijen anders zijn overeengekomen.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als
gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan,
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden
wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Demodelbouwloods, de Wederpartij of derden
aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te
brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd
dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe als
deze in strijd met de aanwijzingen van de Demodelbouwloods en/of gebruiksaanwijzing op de
verpakking heeft gehandeld of indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is
van omstandigheden waar Demodelbouwloods geen invloed op kan uitoefenen, daaronder
begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme
regenval of temperaturen) et cetera.
5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk
op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande
zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking
schriftelijk aan Demodelbouwloods te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Demodelbouwloods in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Demodelbouwloods in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6. Na goedkeuring door Demodelbouwloods kunnen in gebreke verkerende zaken retour gezonden worden. Dit dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
7. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet
op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de
overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij
geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard
van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn
voortvloeit.
9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Demodelbouwloods de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Demodelbouwloods, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Demodelbouwloods te retourneren en de eigendom daarover aan Demodelbouwloods te verschaffen, tenzij Demodelbouwloods anders aangeef.
10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van
Demodelbouwloods daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Indien Demodelbouwloods aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Demodelbouwloods is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Demodelbouwloods is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Demodelbouwloods is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Demodelbouwloods aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Demodelbouwloods toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Demodelbouwloods is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien Demodelbouwloods aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Demodelbouwloods beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Demodelbouwloods is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Demodelbouwloods.

Artikel 12. Verjaringstermijn
1. Rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden
rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou
beantwoorden verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Demodelbouwloods van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 13. Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de
Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij
worden gebracht.

Artikel 14. Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Demodelbouwloods voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Demodelbouwloods toerekenbaar is.
2. Indien Demodelbouwloods uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Demodelbouwloods zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Demodelbouwloods, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Demodelbouwloods en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Demodelbouwloods partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Verkrijgen en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die
gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Demodelbouwloods.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan